UrÄitÄ› si jeÅ¡tÄ› vÅ¡ichni dříve narození vzpomenou, jak vypadaly výkladní skřínÄ› v dobách minulých. Kdy tyto vstupní prostory, které mÄ›ly být lákavou bránou do obchodů, Äasto byly namísto zboží vyplnÄ›ny politickými hesly. Už v devadesátých letech se ale zaÄala situace proměňovat. ZaÄaly pÅ™ibývat nákupní centra, které nabízela vÅ¡echno, co dříve na trhu chybÄ›lo. A obor aranžerství koneÄnÄ› zaÄal plnit svoji funkci. Vstupní prostory zaÄaly zdobit výkladní skřínÄ› s upoutávkou na nové zboží. Obchody se naplnily produkty, které do té doby na trhu nebyly. A proto bylo potÅ™eba i reklamu podpoÅ™it technickými efekty. Aby byl zájem zákazníků co nejvÄ›tší.

Před výkladní skříní

To, že dobÅ™e zvolenou barevností se nejen daří ve výkladních skříních navodit potÅ™ebnou atmosféru. Ale lze jí i vychovávat ke vkusu. ObzvláštÄ› pÅ™i aranžování textilních výrobků. Figuríny, na kterých jsou pÅ™edvádÄ›ny módní novinky je ale potÅ™eba i důmyslnÄ› nasvítit. Aby koneÄný efekt byl jeÅ¡tÄ› znásoben. AÅ¥ už horním, boÄním Äi nasvícením zespodu. Novinkou, která už je dneska Äasto používána, je umístÄ›ní otoÄného motorového stojanu. Který svým pohybem pÅ™itahuje zraky i vÅ¡ech kolemjdoucích. StejnÄ› tak bývají výkladní skřínÄ› doplnÄ›ny technickým zařízením. LCD televizory, projektory Äi projekÄními foliemi. Kterými lze s vystaveným nabízeným zbožím vytvoÅ™it zázraky.

Reklama v souÄasné dobÄ›

VÅ¡echny tyto technické nástroje bývají nejÄastÄ›ji umísÅ¥ovány ve výkladních skříních do výše oÄí kolemjdoucích. Kteří jsou pomocí 3D efektu, který kouzlí hologram pohybující se v prostoru, Äasto okouzleni natolik, že do obchodu vstoupí. A nabízené zboží, k velké radosti prodávajících, nakoupí. Tímto způsobem je možné vystavené modely i roztoÄit a simulovat tak módní pÅ™ehlídky svÄ›tových znaÄek. Rovněž zvuk se stal nedílnou souÄástí podpory potÅ™ebné prodejnosti zboží. PÅ™i jeho zavádÄ›ní musí aranžéři dbát, aby hlasitostí neobtěžovali příliš náhodné chodce. I mluveným slovem je možné zákazníky seznámit s pÅ™ednostmi nabízených výrobků. A doplnit známou písniÄkou Äi znÄ›lkou výrobce.